மருத்துவசாலைகளின் பட்டியல்

மருத்துவசாலைகளின் பட்டியல்

Hospitals
Govt. Hospitals - Cardiology Unit
Lady Ridgeway Hospital For Children (LRH)
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Sri Jayawardenapura Gen. Hospital (SJGH)
Asiri Surgical Hospital, Colombo 05
Asiri Central Hospital,Colombo 10
Durdans Hospital,Colombo 03
Lanka Hospital, Colombo 05
Nawaloka Hospital,Colombo 02
Northern Central Hospital, Jaffna
Co-operative Hospital, Galle (Open Heart)
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Sri Jayawardenapura Gen. Hospital (SJGH)
Asiri Central Hospital,Colombo 10
Durdans Hospital,Colombo 03
Hemas Hospital, Wattala
Hemas Hospital, Thalawathugoda
Kandy Nursing Home-Kandy
Lanka Hospital, Colombo 05
Nawaloka Hospital,Colombo 02
Western Hospital-Rajagiriya
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Sri Jayawardenapura Gen. Hospital (SJGH)
Asiri Central Hospital,Colombo 10
Durdans Hospital,Colombo 03
Delmon Hospital, Colombo 06
Hemas Hospital, Wattala
Hemas Hospital, Thalawathugoda
Kandy Nursing Home-Kandy
Lanka Hospital, Colombo 05
Lakeside Adventist Hospital, Kandy
Leesons Hospitals, Ragama
Nawaloka Hospital,Colombo 02
Singapore Clinic, Kohuwala
Western Hospital-Rajagiriya
Browns Hospitals, Ragama
New Philip Hospitals, Kalutara

Hospitals
Govt. Hospitals - Cancer Unit

Apeksha Hospital, Maharagama
Ceylinco Healthcare Services
Nawaloka Hospital, Colombo 02

Oasis Hospital, Colombo 05
Lanka Hospital, Colombo 05
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Lady Ridgeway Hospital For Children (LRH)
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Sirimavo Bandaranaike Specialized Hospital for Children, Peradeniya
Durdans Hospital,Colombo 03
Golden Key Eye & ENT Hospital,Rajagiriya
Lanka Hospital, Colombo 05
Nawaloka Hospital, Colombo 02
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Govt. Hospitals - Orthopaedic Unit
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Sri Jayawardenapura Gen. Hospital (SJGH)
Durdans Hospital,Colombo 03
Hemas Hospital, Wattala
Lanka Hospital, Colombo 05
Nawaloka Hospital,Colombo 02
Nawinna Medicare Hospital, Maharagama
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Govt. Hospitals - Neurology Unit
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Sri Jayawardenapura Gen. Hospital (SJGH)
Asiri Central Hospital,Colombo 10
Lanka Hospital, Colombo 05
Nawaloka Hospital,Colombo 02
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Apeksha Hospital,Maharagama
Asiri Central Hospital,Colombo 10
Nawaloka Hospital,Colombo 02
Lanka Hospital, Colombo 05
Foreign Hospitals ▪▪

Hosiptals
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Colombo North Teaching Hospital, Ragama
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Govt. Hospitals - Orthopaedic Unit
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Lanka Hospital, Colombo 05
Foreign Hospitals ▪▪

Hospitals
Govt. Hospitals- Neurology Unit
National Hospital of Sri Lanka (NHSL)
Sri Jayawardenapura Gen. Hospital (SJGH)
Nawinna Medicare Hospital, Maharagama
Foreign Hospitals ▪▪

Foreign Hospitals ▪▪

▪▪இலங்கை மருத்துவர் சங்கத்தில் பதிவூபெற்ற ஒரு விசேட வைத்திய நிபுணர் குறிப்பிட்ட வெளிநாட்டு வைத்தியசாலையை ஃ சிகிச்சையை விதந்துரைத்தல் வேண்டும்.