ශිෂ්‍යත්ව

ශිෂ්‍යත්ව

ජනාධිපති අරමුදලේ ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය

 1. අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විශිෂ්ට ලෙස සමත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් වෙනුවෙන් අ.පො.ස. (උ.පෙළ) හැදෑරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම.
  ශිෂ්‍යාධාරය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන මුලික සුදුසුකම්

  1. අ.පො.ස.(සා/පෙළ) පළමුවර විශිෂ්ට ලෙස සමත්වී තිබීම
  2. අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක දරුවෙක් වීම. (පවුලේ මාසික ආදායම රු. 10,000/- නොඉක්මවීම )
  3. පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යාධාරලාභියෙක් නොවිය යුතුය.
  4. රජයේ පාසැලක හෝ ගාස්තු අය නොකරන පෞද්ගලික පාසැලක ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන් විය යුතුය.

  අයදුම් කිරීමට උපදෙස් :-
  “දිනමිණ” සහ “ තිනකරන්”  යන පුවත්පත්වල පළවන පුවත්පත් දැන්වීමේ සඳහන් උපදෙස් අනුව අයදුම් කළ යුතුය.

  මෙම දැන්වීම සෑම වර්ෂයකම තුන්වන කාර්තුවේදී ඉහත පුවත්පත්වල පල කරනු ලැබේ .